Voorwaarden CV onderhoud

Voorwaarden AABH service abonementen: Standaard onderhoudscontract:

Biedt het verhelpen van storingen aan uw toestel (een cv ketel c.q. installatie zoals omschreven onder punt B4 of uw gashaard (moeder-haard) en desgewenst ook op uw WarmteTerugWin-installatie, uw mechanische ventilatiesysteem, boiler, geiser of uw gashaard) volgens vaste prijsafspraken (materiaalkosten en arbeidsloon) en regelmatige inspectie/onderhoud zonder bijkomende kosten.                                                                             Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.

1.

Tenzij anders overeengekomen worden onderhoudsbeurten aan cv-installaties eens per 12 maanden verricht, met een uitloop van maximaal 2 maanden.                                         Tussen 2 opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 10 doch ten hoogste 14 maanden.                                                                                                                   Onderhoud aan open-gastoestellen, zoals moedergashaarden, gasboilers en geisers, wordt jaarlijks verricht.                                                                                                         Onderhoud aan mechanische ventilatiesystemen en WarmteTerugWin-installaties wordt eens per 24 maanden verricht.                                                                                                               De onderhoudsbeurten aan andere toestellen vinden gelijktijdig met het onderhoud aan de cv-installatie of de moedergashaard plaats.

2.

Storingen kunnen dag en nacht worden gemeld op het algemene storingsnummer 070-345 00 14.                                                                                                                                             Meldingen worden zo snel mogelijk, uiterlijk de volgende dag, opgevolgd.                               Storingen aan WarmteTerugWininstallaties en mechanische ventilatiesystemen worden op afspraak, zo snel mogelijk verholpen.

Deze toestellen komen in aanmerking voor een abonnement:

1.

CV-toestellen met een maximale capaciteit van 70 kW.                                                                   De standaardaanbieding geldt enkel voor CV-toestellen met een maximale capaciteit van 40 kW.                                                                                                                                                         Voor CV-toestellen boven de 40 kW geldt een andere abonnementsprijs.

2.

Alle merken en types komen voor een AABH Standaard onderhoudscontract in aanmerking.                                                                                                                                                   AABH behoudt zich echter het recht voor in uitzonderingsgevallen toestellen uit te sluiten bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.

3.

Om een abonnement te kunnen afsluiten en hierop een beroep te doen moet een installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:                                                                           a. De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757; Ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087;                                                                                                                                             b. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010;         c. Een toestel mag niet asbesthoudend zijn;                                                                                      d. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn;                                                                                        e. De gehele installatie dient goed bereikbaar te zijn;                                                                      f. Aanvullend op het voorgaande geldt voor het AABH Totaal onderhoudscontract: – een cv-toestel of moederhaard, een mechanisch ventilatiesysteem of een WarmteTerugWin-installatie niet ouder dan 13 jaar mag zijn bij het aangaan van het abonnement; – een geiser of een gasboiler niet ouder dan 6 jaar mag zijn bij het aangaan van het abonnement; – het toestel óf door AABH gekeurd dient te worden (middels een toestelkeuring voor een vast bedrag) en indien nodig gesaneerd te zijn óf aantoonbaar steeds in regelmatig onderhoud geweest is (dit kan worden aangetoond door overlegging van een overeenkomst/factuur waaruit blijkt dat de laatste onderhoudsbeurt aan het toestel niet langer dan 2 jaar (voor open-gastoestellen: 1 jaar) geleden heeft plaatsgevonden).

4.

De installatie bestaat uit:                                                                                                                         a. het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30 liter en de kamerthermostaat/temperatuurregeling (de Warmte Garantie is van toepassing op een standaard kamerthermostaat/temperatuurregeling);                                                                                           b. de gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;                                                                                                                                           c. de rookgasafvoer, met een maximale lengte van 3 meter, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;                                              d. de koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;                                                                                          e. de cv-aansluitingen aan het toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige appendages tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;          f. de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het toestel.

5.

Niet onder het abonnement valt het reinigen van de kanalen van een mechanisch ventilatiesysteem en een WarmteTerugWin-installatie.                                                           Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden door AABH worden uitgevoerd na offerte-aanvraag.

Storingen die niet onder het abonnement vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden:                                                               1. Die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het toestel;                                                                                                                                                   2. Die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.                                                                       3. Aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf.                                                                                                                             4. Door ondeskundige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen.                                                                                                                                   5. Door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.                                                                           6. Door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door AABH           7. In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.                                                                                                                                         8. Door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie.                                       9. Aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling, herprogrammering valt derhalve niet onder het abonnement.                                                   10. Als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de installatie onbereikbaar maken en niet door AABH zijn aangebracht

Ingangsdatum en toestelkeuring                                                                                                             1. Na bevestiging (per e-mail) door AABH van de ontvangst van uw aanmelding gaat het abonnement in.                                                                                                                         Abonnementsgeld voor een abonnement wordt pas verschuldigd vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand.                                                                                                                     2. De toestelkeuring genoemd in B3 onder f vindt plaats binnen 2 maanden nadat het abonnement is ingegaan.                                                                                                                          Blijkt het toestel c.q. de installatie bij de toestelkeuring niet aan de eisen te voldoen (zie B. 1, 2 en 3) dan kunt u het toestel c.q. de installatie tegen vooraf geoffreerde kosten door AABH laten saneren of het abonnement op dat moment beëindigen.                         Eventueel door u reeds betaald abonnementsgeld wordt op de nota in mindering gebracht c.q. nog niet geïncasseerd abonnementsgeld wordt kwijtgescholden.                     3. Mocht binnen 2 maanden na de ingangsdatum geen toestelkeuring hebben plaatsgevonden, dan heeft dat tot gevolg dat AABH het toestel met voorbehoud accepteert.                                                                                                                                                       4. Indien zich voorafgaand aan de toestelkeuring een storing voordoet, dan vindt de toestelkeuring direct plaats (mits de planning dit toelaat). De storing wordt verholpen, Onderdelen worden ten allen tijde in rekening gebracht.                                                             5. AABH verplicht zich binnen 6 maanden na ingangsdatum van een Service en Onderhoudsabonnement de eerste onderhoudsbeurt te hebben verricht.                               Indien zich voorafgaand aan de onderhoudsbeurt een storing voordoet, dan neemt AABH het eerste uur arbeidsloon voor haar rekening.

E.

Looptijd en beëindiging                                                                                                                             1. Alle abonnementen lopen steeds tot en met 31 december van het kalenderjaar.                   De minimale looptijd van het abonnement is 2 jaar.                                                                   2. Indien het abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is        gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid het abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste toestelkeuring of storingsopvolging reeds heeft plaatsgevonden.                                                                                3. Beide partijen kunnen het abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in lid 1 schriftelijk opzeggen vóór 1 december van ieder kalenderjaar.           Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een jaar. 4. Bereikt een cv-ketel/moederhaard of gashaard, een WarmteTerugWininstallatie of een mechanisch ventilatiesysteem de leeftijd van 15 jaar, of een boiler/geiser de leeftijd van 8 jaar, dan wordt het Totaal onderhoudscontract abonnement vanaf het eerstvolgende kalenderjaar omgezet in een Standaard onderhoudscontract abonnement, tenzij het abonnement schriftelijk wordt opgezegd.                                                                                              In dit geval geldt voor u een opzegtermijn van 30 dagen; voor AABH geldt een opzegtermijn van 60 dagen.                                                                                                                       5. Tussentijdse beëindiging is mogelijk bij verkoop van de woning waarin het betreffende toestel is geïnstalleerd middels schriftelijke opzegging en met inachtneming van een termijn van 30 dagen.                                                                                                                                 Het abonnement eindigt dan per de eerstvolgende factuurdatum.                                             6. Tariefsverhoging boven de indexering genoemd in F3 geeft u het recht het abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

F.

Betalingen                                                                                                                                                     1. Het verschuldigde bedrag wordt contant voldaan na de het onderhoud of storing             2. Voor dit abonnement gelden de tarieven zoals die door AABH vóór of uiterlijk bij het aangaan van het abonnement zijn verstrekt.                                                                                     3. De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.                                        In beginsel zal de abonnementsprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.                         4. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden contant voldaan na de werkzaamheden